1. TITULARITAT DEL WEB

La pàgina web “https://daristoteles.com” és titularitat de DARISTOTELES, S.L. (En endavant Daristoteles), societat mercantil amb domicili situat en carrer Direcció FISCAL, amb NIF: XXXXXXXXX, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte:

2. ABAST DE L'AVÍS LEGAL

Aquest avís legal estableix les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis comercialitzats per Daristoteles. Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui a l’usuari a contractar els serveis. Daristoteles es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense previ avís, i no és responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Al seu torn es reserva el dret a modificar el contingut de el present avís legal. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions

La prestació de servei d’aquest lloc web té una durada limitada a el moment en què l’Usuari es trobi connectat a el lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

3. CONDICIONS DEL ÚS DEL WEB

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilizándola, sobrecargándola o deteriorant-de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS

Daristoteles és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compte amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no impliquen en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de Daristoteles. El logotip “DARISTOTELES” és una marca registrada propietat de Daristoteles. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.

5. ENLLAÇOS

5.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES

Daristoteles rebutja la responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per Daristoteles o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. Daristoteles no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

5.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB BLACKSTONE

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link amb destinació a “daristoteles.com”, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

  1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de l’portal de “daristoteles.com”
  2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de Daristoteles, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera “daristoteles.com”, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritza l’establiment de links a “daristoteles.com”, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés a el lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, ‘Llocs enllaçats’). En aquests casos, Daristoteles actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI-CE i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Daristoteles enviant un missatge a toni@blackstonebarcelona.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Daristoteles amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Daristoteles no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Daristoteles.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc Web correspon de forma única i exclusiva a l’Usuari.

Daristoteles no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

  1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.
  2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L’accés a l’Portal no implica l’obligació per part de Daristoteles de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes

informàtics nocius. Blackstone no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l’ús de el lloc web.

7. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.